Pakkaaminen ja hävittäminen

Image Pakkaamisen optimointi ja pakkausten hävittäminen ovat sellaisia kehityksen osa-alueita, joilla tarvitaan alan teollisuuden, kuluttajien ja paikallisten viranomaisten yhteisiä ponnistuksia.

Pakkaukset ovat tärkeä osa niin pesu- ja puhdistusaineita sekä hoitotuotteita kuin monia muitakin tavaroita.  Tuotteiden säilytyspakkaukset ovat olennaisia niiden asianmukaisen ja turvallisen kuljetuksen, hyllyille asettelun ja käyttöpaikkaan toimittamisen kannalta.   Lisäksi pakkaukset ovat tärkeässä osassa kuluttajille suunnatussa tiedonvälityksessä, koska niissä on tietoja tuotteesta ja sen annostuksesta sekä käyttö- ja turvallisuusohjeet.  Siksi tärkeä ohje kuluttajalle on:

Lue etiketti.

Alan teollisuus pyrkii pienentämään pakkauksia ja etsimään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:

1. Pakkausten koon pienentäminen/ tuotteiden tiivistäminen:

Kun pesujauheita tiivistetään, niiden tilavuus ja massa pienenevät, mutta itse tuote on silti yhtä tehokas kuin entinen suurempi pakkaus.  Pesuainetiivisteet kuluttavat:

  • vähemmän energiaa valmistusvaiheessa
  • vähemmän raaka-aineita (koska ainetta tarvitaan vähemmän annosta kohti)
  • vähemmän itse tuotetta (mikä vähentää jätettä)
  • vähemmän pakkausmateriaalia.

Tuotteiden tiivistämisen mahdollistamaa pakkausten koon optimointia suositaan, koska silloin tuotteet vievät vähemmän tilaa, jolloin niiden kuljettamiseen tarvitaan vähemmän kuljetuskalustoa.

Alan teollisuus toi ensimmäiset pesuainetiivisteet markkinoille 1990-luvulla (lähde: A.I.S.E.). Ala tuo yhä pesuainetiivisteitä markkinoille ja etsii samalla uusia keinoja parantaa tuotteiden suorituskykyä lisäämättä kuitenkaan ympäristövaikutuksia.

2. Pakkausten kierrätysjärjestelmien kehittäminen pakkausmateriaalien käytön tehostamiseksi

Eurooppalainen lainsäädäntö on vuodesta 1994 määrännyt vastuun pakkausjätteen keräämisestä ja kierrättämisestä tahoille, jotka käsittelevät pakkauksia missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa. EY:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (94/62/EY) pyrkii ehkäisemään pakkausjätteen syntyä jätemäärän vähentämisellä, uudelleen käytöllä, kierrätyksellä ja muilla jätteen talteenottotavoilla.


 

Vihreä piste

Green Dot
Vihreä piste on erittäin tunnettu merkki monissa Euroopan maissa. Merkkiä käyttävät yhtiöt osoittavat sitoutumisensa kansallisiin pakkausten kierrätysjärjestelmiin kautta Euroopan. 


Jos haluat lisätietoa pakkausten kierrätysjärjestelmästä omassa maassasi, käy osoitteessa Suomessa on laajassa käytössä PYR-merkki, josta saa lisätietoja sivulta:   www.pyr.fi .

 Vihreä piste on rekisteröity tavaramerkki, jonka lanseerasi alun perin vuonna 1991 Duales System Deutschland (joka lisensoi merkkin käyttöä muille järjestelmille). Joissakin jäsenmaissa Vihreä piste ei ole käytössä eikä merkin käyttö ole siksi tarpeellista. Lisätietoa eri järjestelmistä saa EUROPENiltä  ja Vihreää pistettä käyttävistä järjestelmistä ProEuropelta  www.pro-e.org

Vuonna 1997 Euroopan komissio teki päätöksen (97/129/EY) pakkausmateriaalien tunnisteista. Silloin luotiin tunnistejärjestelmä muovista, paperista tai kartongista, metallista, puusta, tekstiileistä, lasista tai komposiiteista tehdyille pakkausmateriaaleille. Tunnisteen tulisi olla kierrätys- tai uusiokäyttömerkintöjen keskellä tai alla.

Tämän numerointi- ja lyhennejärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Yhtiöt, jotka päättävät merkitä EU:n alueella käytettävien pakkaustensa materiaalit tunnistein, joutuvat kuitenkin käyttämään komission päätöksen mukaisia merkintöjä.

Pakkausmateriaalien tunnisteita ei saa sekoittaa muihin merkkeihin, joita pakkauksissa käytetään usein. Niillä kannustetaan kierrätykseen ja roskaamisen vähentämiseen sekä viestitään kuluttajille muista pakkauksen ominaisuuksista, kuten uusiokäyttömahdollisuuksista.

Möbius-merkki


Image
Möbius-merkki, jossa on kolme kääntyvää avonuolta, on kansainvälisesti tunnettu kierrätysmerkki. Kukin nuoli edustaa yhtä onnistuneen kierrätysohjelman osaa: keräystä, uusiovalmistusta tai käsittelyä uudeksi tuotteeksi ja lopulta kuluttajan ostamaa tuotetta. Merkkiä käytetään kierrätettävissä tuotteissa.

Muovit

Image
Muovisissa pulloissa, säiliöissä ja pakkauksissa on yleensä merkki, joka kertoo, minkä tyyppisestä muovista ne on valmistettu. Yhdysvaltalainen muovialan yhdistys American Society of Plastics Industry (SPI) lanseerasi muovien luokittelujärjestelmän vuonna 1988. Muovisiin pulloihin, säiliöihin ja pakkauksiin painetut merkit ovat muunnelma alkuperäisestä Möbius-nuolimerkistä. Niitä on muokattu yksinkertaisempaan ja ohuempaan muotoon.
Pulloissa merkki on yleensä pohjassa muoviin painettuna kohokuvana, joten sitä ei helposti huomaa. Merkissä Möbius-nuolten keskellä numero ja usein, ei tosin aina, sen alla lyhenne muovin kemiallisesta nimestä.  Jos haluat lisätietoa, käy osoitteessa www.europen.be
 

alprazolam for sale online ambien online without prescription


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français