Miten laki säätelee alaa

Eurooppalainen lainsäädäntö varmistaa, että kaikki markkinoilla olevat saippuavalmisteet, pesu- ja puhdistusaineet sekä hoitotuotteet ovat turvallisia loppukäyttäjälle ja ympäristölle. EU:ssa kemikaaleja koskee ja säätelee REACH-asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Säädösten noudattamisen lisäksi A.I.S.E:n ja Ceficin jäsenet toimivat monissa vapaaehtoisissa hankkeissa taatakseen laadun, turvallisuuden ja ympäristöominaisuudet tuotteille, joita käytetään kotona ja liike-elämässä.

EU-lainsäädännön eri osat koskevat tuotteen elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta, valmistuksesta ja toimituksesta tuotteiden käyttöön, hävittämiseen tai kierrättämiseen. Lisätietoa saat oheisesta PDF-asiakirjasta .

Life Cycle

Alla on lista tärkeimmistä alan teollisuutta säätelevistä EU-säädöksistä:

EU:n seosdirektiivi / Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus: Direktiiviä sovelletaan valmisteisiin eli kemiallisten ainesosien seoksiin, jollainen on esimerkiksi pyykinpesujauhe. Direktiivi opastaa tunnistamaan ja luokittelemaan valmisteet niiden ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen perusteella, joita ovat esimerkiksi syttyvyys, myrkyllisyys, vaikutukset vesistöön päästettynä jne. Lisäksi se määrää valmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä. Merkinnät voivat olla joko kulutustuotteiden pakkauksissa, tai ammattikäyttöön tarkoitettujen teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteissa.

EU:n ainedirektiivi : Direktiiviä sovelletaan yksittäisiin kemiallisiin aineisiin tai valmisteissa käytettyihin ainesosiin. Lisätietoa säädetyistä merkinnöistä löydät osiosta Turvallisuustiedot .

Sekä seos- että ainedirektiivi korvautuvat vaiheittain EU:n asetuksella kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (ns. CLP-asetus), jonka pohjana ovat kansainvälisesti harmonisoidut säännöt. Kemikaalien luokituksen ja merkintöjen pohjana olevat pääperiaatteet pysyvät samoina, mutta symbolit ja pakkauksissa näkyvät tekstit muuttuvat. EU:n ainedirektiivi : Direktiiviä sovelletaan yksittäisiin kemiallisiin aineisiin tai valmisteissa käytettyihin ainesosiin. Lisätietoa säädetyistä merkinnöistä löydät osiosta Turvallisuustiedot. Saadaksesi lisätietoja tulevista muutoksista napsauta tästä.

Markkinointia ja käyttöä koskevat rajoitukset:   REACH määrittelee asetettavat rajoitukset, jos aineeseen liittyvä riski on liian suuri. REACH:in nojalla voidaan esimerkiksi kieltää tietyn kemiallisen ainesosan myynti yleiseen käyttöön.


Image EU:n pesuaineasetus: Asetus on ollut voimassa vuodesta 2005, jolloin se korvasi aiemman lainsäädännön. Se asettaa pesuaineissa käytetyille pinta-aktiivisille aineille tiukat biohajoavuusvaatimukset. Tällä on suuri merkitys ympäristönsuojelun kannalta, koska suurin osa pesu- ja puhdistusaineista lasketaan viemäriin ja käsitellään vedenpuhdistuslaitoksissa. Asetus vaatii myös tarkat tuotetiedot sekä pakkauksiin että internetiin,esimerkiksi tiedon tuotteen sisältämistä allergisoivista ainesosista. Asetuksella rajoitetaan fosfaattien käyttöä kuluttajille myytävissä pyykinpesuaineissa koko EU-alueella 30.6.2013 alkaen. Myöhemmin rajoitetaan myös kuluttajille myytävien koneastianpesuaineiden fosfaattipitoisuutta (EU-asetus N:o 259/2012)

Alla olevat linkit selittävät säädösten hyödyt kuluttajille ja yritysasiakkaille EU:n alueella:

- A.I.S.E:n verkkosivusto: Pesuaineasetus
- Esite kuluttajille
- Esite yritysasiakkaille
  
EU:n biosididirektiivi: Direktiiviä sovelletaan hyönteismyrkkyihin ja tuotteisiin, joilla on mikrobeja tuhoavia ominaisuuksia, esim. desinfiointiaineet. Direktiivin päätavoite on yhtenäistää EU:n biosidivalmistemarkkinat.  Direktiivi vaatii jokaisen biosidin erittäin tarkkaa arviointia. Jokainen desinfiointiaine on hyväksytettävä ennen markkinoille saatettamista.  EU:n biosidiasetus hyväksyttiin vuonna 2012 .  Uusi asetus kumoaa ja korvaa nykyisen direktiivin 98/8/EC ja se tulee voimaan syyskuussa 2013. Biosidien säätely eri puolilla Eurooppaa yhdenmukaistuu asetuksen voimaantulon myötä.

Lisätietoa direktiivistä on saatavana biosidejä koskevasta osasta A.I.S.E:n verkkosivustolta sekä esitteestä . Lyhyt biosidivalmisteopas .

 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), EU:n kemikaaliasetus: REACH:in tavoite on parantaa kemikaalien turvallisuutta ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia tunnistamalla kemikaalien luontaiset ominaisuudet. REACH, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007, on kemikaalien myyntiä ja niitä sisältäviä tuotteita säätelevä kattoasetus. Pesu- ja puhdistusaineissa käytettävät ainesosat tulevat REACH-asetuksen piiriin asteittain, joten niiden vaara- ja riskiominaisuuksista tehdään järjestelmällinen ja perusteellinen arvio.Lisätietoa on saatavana A.I.S.E :n ja Ceficin verkkosivustoilta.

YK:n GHS-järjestelmä (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals): GHS on maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä, jonka tarkoitus on auttaa suojelemaan työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön terveyttä. GHS on saatettu EU-alueella voimaan CLP-asetuksella, joka korvaa aine- ja seosdirektiivit ja täydentää REACH-asetusta. Lisätietoa saat A.I.S.E :n ja/tai Ceficin verkkosivustolta. 

 

EU:n yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi antaa valmistajien ja toimittajien velvoitteille ja standardeille puitteet, joiden mukaan heidän pitää varmistaa Euroopassa myytävien kuluttajatuotteiden turvallisuus. Nopea tiedonvaihto RAPEX-ilmoitusjärjestelmän avulla mahdollistaa vaaralliseksi havaittujen tuotteiden välittömän takaisinvedon kaikissa jäsenvaltioissa.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français