Turvallisuustiedot

Saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden sekä hoitotuotteiden turvallisuustietoja välitetään nykyään kahdella tavalla:

- Varoitusmerkinnöillä, joita lainsäädäntö edellyttää
- A.I.S.E.:n kehittämillä turvallisuustiedoilla, joita yritykset voivat käyttää vapaaehtoisesti itselleen soveltuvin osin.  Katso turvallisen käytön merkit 

Varoitusmerkinnät: Tietyissä tapauksissa laki velvoittaa valmistajat merkitsemään etikettiin vaaraa osoittavat tiedot (varoitusmerkit ja niitä vastaavat vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet). Valmistajien on luokiteltava tuotteensa saadakseen tiedot, joiden perusteella määritellään etikettiin tarvittavat varoitusmerkinnät ja -lausekkeet.  Tuotteen luokitteluun kuuluu sen sisältämien mahdollisesti vaarallisten ainesosien ominaisuuksien ja pitoisuuksien huolellinen analysointi vaarallisten aineiden direktiivin (ns. ainedirektiivi) ja vaarallisten valmisteiden direktiivin (ns. seosdirektiivi) mukaisesti*. Nämä kaksi EU-direktiiviä korvautuvat uudella kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevalla CLP-asetuksella, joka on linjassa maailmanlaajuisesti harmonisoitujen säädösten kanssa. Tämän vuoksi pesuaineisiin ilmestyy vaiheittain uusia varoitusmerkintöjä. Saadaksesi lisätietoja, klikkaa tästä . Turvallisuusarvioinnin perusperiaatteet pysyvät samankaltaisina.

Ensin valmistajan on arvioitava kaikkien tuotteen sisältämien aineiden vaaralliset ominaisuudet.  Sen jälkeen laskentamenetelmällä ja/tai toksikologisilla testeillä päätetään, onko tuote kokonaisuudessaan vaarallinen.

Testaus- ja laskentamenetelmät ovat osa asetusta REACH:n mukaisista testimenetelmistä (440/2008/EY),  seosdirektiiviä (99/45/EY) ja CLP-asetusta (1272/2008/EY). Kansallisten viranomaisten tehtävänä on valvoa ja varmistaa, että valmistajat noudattavat pakollisia varoitusmerkintämääräyksiä etiketeissä.

Yllä mainitut tiedot varoitusmerkinnöistä koskevat pakkauksessaan myytyä tuotetta. Varoitusmerkinnöissä ei huomioida, että useimmat tuotteet voidaan laimentaa ennen käyttöä. Laki ei myöskään ota huomioon tapaa, jolla käyttäjä on kosketuksissa aineiden kanssa (mikä voi lisätä tai vähentää altistumista aineen mahdollisille vaaroille). Näin ollen tuotteen etiketti perustuu vaaroja koskeviin oletuksellisiin tietoihin eikä se kerro käyttäjälle oikean käyttötilanteen todellisista vaikutuksista.  Jos haluat saada selvennystä siihen, mitä eroa on riskillä ja vaaralla, napsauta tästä .

Halutessasi lisätietoa merkeistä sekä vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavista lausekkeista, klikkaa tästä .

*Sanalla 'vaarallinen' on sama merkitys ja sitä käytetään samassa asiayhteydessä kuin  seosdirektiivissä


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français