Etiketeissä tapahtuvat muutokset

 

 

Kesäkuu 2015 on takaraja uudelle eurooppalaiselle lainsäädännölle, joka kohdistuu monien tuotteiden, mm. maalien, liimojen, liuottimien, pesuaineiden ja ylläpitotuotteiden merkintöihin.
Tällä sivulla esitellään tietoa, jota tarvitset jatkaaksesi kotitaloustuotteiden turvallista käyttämistä.

Pesuaineita ja ylläpitotuotteita valmistava teollisuus on sitoutunut sijoittamaan myyntiin tuotteita, joiden käyttö on turvallista sekä ihmisten että ympäristön kannalta.
Kuluttajana tulet usein käyttäneeksi näitä tuotteita voidaksesi nauttia puhtaasta kodista ja puhtaista tekstiileistä. Sinulla on myös keskeinen rooli tuotteiden turvallisessa käytössä ja säilytyksessä.
Kuluttajille on jo pitkään tiedotettu pakkausmerkinnöistä, joihin on koottu turvallisen käytön kannalta tärkeitä ohjeita. Näitä ohjeita tulee sekä lainsäädännöstä että sitä täydentävistä teollisuuden vapaaehtoisista ohjelmista

Mikä on uutta?

Vuoden 2015 alusta lähtien uusia etikettejä on alkanut ilmestyä moniin kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin puhdistustuotteisiin sekä muihin kemikaaleihin. Tämä johtuu siitä, että on ryhdytty soveltamaan uutta eurooppalaista asetusta (jäljempänä “CLP”)Siinä määrätään, miten kotitalouskäyttöön tarkoitetut puhdistustuotteet "luokitellaan" (liittyen niiden mahdollisiin ihmisiin ja/tai ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin) ja kuinka ne sitten "merkitään" (noudattaen niiden luokitusta). Lisäksi etikettien muotoilua on muutettu. Lainsäädäntö asettaa pakollisia merkintäelementtejä (symboleja, tekstiä, värejä), joita valmistajat eivät saa millään tavoin muuttaa. Yrityksillä on kahden vuoden ylimenokausi (2015-2017) siirtyä vanhasta järjestelmästä uuteen.

Saadaksesi tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitettujen puhdistustuotteiden etikettimuutoksista, lataa oheinen A.I.S.E. “Read the label” -esite (suom. Lue etiketti), jossa vertaillaan vanhoja ja uusia symboleja.

Uuden lainsäädännön silmä-, iho- ja ympäristövaaraluokituksen kriteerit ovat väistyvää lainsäädäntöä konservatiivisemmat

Tämän seurauksena monissa tuotteissa, joita ei aikaisemmin oltu luokiteltu eikä merkitty, on nyt "uuden luokituksen" mukaisia etikettejä sekä varoitusmerkkejä & vaaralausekkeita.
Uutta tietoa (symboleja, muotoilua ja lausumia) esitellään ao. taulukossa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteisiin, joiden koostumus ei ole muuttunut, tulee joko uudenlainen vaaraetiketti tai ne saavat sellaisen ensimmäistä kertaa. Tämä EI TARKOITA, että tuote olisi vaarallisempi (tai vaarattomampi). Kuten ennenkin, tuotteiden turvallinen käyttö on tärkeää

Mitä pesuaineiden ja ylläpitotuotteiden uusista etiketeistä käy ilmi?

Alla olevaan taulukkoon on koottu muutamia CLP-varoitusmerkkejä ja niihin liittyviä lausekkeita, joita tulet näkemään tuotteissa. Kunkin tuotteen luokittelu on sen yrityksen vastuulla, joka asettaa sen myyntiin, koska luokittelu riippuu tuotteen koostumuksesta. Tämä alla oleva luettelo on suuntaa antava. Sen tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mitä mahdollisia tietoja pesuaineiden ja ylläpitotuotteiden etiketteihin saattaa sisältyä. Luettelo auttaa sinua myös tunnistamaan, mihin varotoimiin sinun tulisi ryhtyä.

Varoitusmerkki Varoitusmerkkiin liittyvä huomiosana Missä tuotteissa tulet todennäköisesti näkemään sen?
(Huom. Suuntaa antava luettelo)
Minkä vaaralausekkeen yhteydessä se todennäköisesti esiintyy?
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
Mihin turvatoimiin sinun tulisi ryhtyä?
(ja mitkä mahdolliset lausekkeet voivat liittyä varoitusmerkkiin - varotoimilausumaan)
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
varoitus

Pyykinpesuaineet (jauheet/nesteet)
Käsitiskiaineet (nesteet)
Yleispuhdistusaineet Konetiskiaineet (nesteet/jauheet)

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Ja/tai
Ärsyttää ihoa.

Huutomerkki esitetään joko siksi, että tuote voi aiheuttaa ärsytystä iholla tai silmissä, tai molemmissa.
Tästä johtuen etiketissä on yleensä seuraavat viralliset CLP-ohjeet, joita on noudatettava:

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Varoitusmerkki Varoitusmerkkiin liittyvä huomiosana Missä tuotteissa tulet todennäköisesti näkemään sen?
(Huom. Suuntaa antava luettelo)
Minkä vaaralausekkeen yhteydessä se todennäköisesti esiintyy?
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
Mihin turvatoimiin sinun tulisi ryhtyä?
(ja mitkä mahdolliset lausekkeet voivat liittyä varoitusmerkkiin - varotoimilausumaan)
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
vaara

Syövyttävät putkistojen puhdistusaineet, happamat WC-puhdistusaineet, kalkkeutumien poistoaineet, yms.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Tämä varoitus esitetään, mikäli tuote voi syövyttää ihoa (ja siten väistämättä myös silmiä).
Ihoa syövyttävät aineet on asetettava myyntiin pakkauksissa, jotka on varustettu lapsiturvallisella sulkimella. Tästä johtuen etiketissä saattaa olla seuraavia virallisia CLP-ohjeita, joita on noudatettava:

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.

vaara

Pyykinpesuaineet (jauheet/nesteet)
Käsitiskiaineet (nesteet)
Yleispuhdistusaineet

Mahdollisesti jotkut konetiskiaineet (nesteet/jauheet)

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Tämä varoitus esitetään siltä varalta, että tuote voi olla silmille vahingollinen.
Tästä seuraa, että etiketissä voi olla seuraavia virallisia CLP-ohjeita, joita on noudatettava:

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. “JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: "
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
Varoitusmerkki Varoitusmerkkiin liittyvä huomiosana Missä tuotteissa tulet todennäköisesti näkemään sen?
(Huom. Suuntaa antava luettelo)
Minkä vaaralausekkeen yhteydessä se todennäköisesti esiintyy?
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
Mihin turvatoimiin sinun tulisi ryhtyä?
(ja mitkä mahdolliset lausekkeet voivat liittyä varoitusmerkkiin - varotoimilausumaan)
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
varoitus 

Tuulilasinpesunesteet
Lasinpuhdistusaineet
Tietyt yleispuhdistusaineet + Käsienpuhdistusaineet

Syttyvä neste ja höyry

Tämä varoitus esitetään, mikäli tuote voi olla syttyvä.
Tästä seuraa, että etiketissä voi olla seuraavia virallisia CLP-ohjeita, joita on noudatettava:

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
Aerosolit
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

vaara

Aerosolit (esim. ilmanraikastimet, hyönteismyrykyt, kiillokkeet, uuninpuhdistusaineet)

Erittäin syttyvät aerosolit
Syttyvät aerosolit
Painepakkaus: voi puhjeta kuumennettaessa

Varoitusmerkki Varoitusmerkkiin liittyvä huomiosana Missä tuotteissa tulet todennäköisesti näkemään sen?
(Huom. Suuntaa antava luettelo)
Minkä vaaralausekkeen yhteydessä se todennäköisesti esiintyy?
(Huom. Ei täydellinen luettelo)
Mihin turvatoimiin sinun tulisi ryhtyä?
(ja mitkä mahdolliset lausekkeet voivat liittyä varoitusmerkkiin - varotoimilausumaan)
(Huom. Ei täydellinen luettelo)

Joko ilman alla olevaa huomiosanaa

TAI

varoitus 

Hyönteismyrkyt
Ilmanraikastimet
Eräät WC-istuinten raikastimet
Eräät pyykinpesuaineet ja käsitiskiaineetHyönteismyrkyt
Ilmanraikastimet

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Tai
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tämä varoitus voidaan esittää, mikäli tuote on erittäin tiivistetty tai tiivistetty. On kuitenkin huomioitava, että varotoimimerkintöjen taustalla on tavallisesti kuljetukselliset tai suuriin määriin liittyvät näkökohdat*. Pesuaineissa käytetään edelleenkin nopeasti biohajoavia ainesosia eivätkä ne aiheuta ympäristöriskejä päivittäisessä käytössä, koska tuotteet poistuvat jätevedestä jätevedenpuhdistuksen yhteydessä eivätkä kulkeudu suoraan ympäristöön.

Mikäli kuljetuksen tai varastoinnin aikana sattuisi vahinko, jota ei hoideta oikein, suuri päästö voisi aiheuttaa paikallisen ohimenevän vahingon vesistöille. Tästä johtuen on päädytty tähän oletusluokitukseen.

Tästä seuraa, että etiketissä voi olla seuraavia virallisia ohjeita, joita on noudatettava:

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Hävitä sisältö/pakkaus …

 


NOTES:

  1. Myyntiin asetetut tuotteet ovat turvallisia, mikäli niitä käytetään valmistajan edellyttämällä tavalla.
  2. Esitetyt symbolit ja ilmaisut on tarkoitettu kiinnittämään kuluttajan huomiota niihin vaaroihin, joita tuotteisiin saattaa liittyä. Edellyttäen, että kuluttajat käyttävät tuotteita etikettien ohjeita noudattaen, he eivät altistu mainituille vaaroille.
  3. Kuluttajien on syytä kiinnittää erityistä huomiota tuotteisiin, jotka on varustettu lapsiturvallisilla sulkimilla.
  4. Täydellinen luettelo CLP-symboleista tulee näkyville, kun klikkaat tästä.
  5. Symbolit ja ilmaisut on varsinaisesti kohdistettu ammattihenkilöihin, jotka käsittelevät tuotteita suurina määrinä kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä. Siksi vaaralliset aineet on luetteloitu ja huomiota on kiinnitetty mahdollisiin vaaroihin.
  6. Seuraava lausuma saatetaan liittää tuotteisiin, jotka sisältävät esimerkiksi entsyymejä, hajusteita ja säilöntäaineita:
Lue aina etiketti ja pidä pesuaineet ja ylläpitotuotteet poissa lasten ulottuvilta!

Tuotteiden turvallisen käytön varmistamiseksi kuluttajien tulisi aina LUKEA ETIKETTI, koska siinä on tärkeää tietoa.
Myös vapaaehtoisesti merkityt varoitukset on syytä huomioida, erityisesti:

Ei lasten ulottuville. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele ne huolellisesti vedellä. Ei sisäiseen käyttöön. Jos tuotetta on nielty, ota yhteys lääkäriin. Ei suositella pitkäkestoista kosketusta herkällä tai vahingoittuneella iholla.

A.I.S.E.:n turvallisen käytön kuvakkeet, klikkaa tästä.

Tutustu myös nestemäisten pyykinpesukapseleiden turvalliseen käyttöön:
www.keepcapsfromkids.eu

Lisätietoa

Yksityiskohtaista tietoa CLP-lainsäädännöstä ja varoitusmerkeistä:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français